ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


VENNOOTSCHAPSGEGEVENS
DAM BV
ijzerenweglei 17
2640 Mortsel
België
+32 3 449 88 11
info@dam.be
BTW-nummer: BE 0448.758.226

ALGEMEEN
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle prijsoffertes opgemaakt door DAM BV, op alle overeenkomsten afgesloten tussen DAM BV en de klant en op alle facturen van DAM BV; dit alles ongeacht waar de woonplaats of de zetel van de klant gelegen is en ongeacht waar de levering dient te worden uitgevoerd.
De algemene aankoopvoorwaarden van de klant zijn enkel geldig in de mate dat ze door DAM BV schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn.
In geval van tegenstrijdigheid tussen aldus aanvaarde algemene aankoopvoorwaarden en onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden van DAM BV, hebben deze laatste voorrang, zelfs wanneer de aankoopvoorwaarden van de klant het tegengestelde bedingen of later meegedeeld zijn.

PRIJSOFFERTES
Alle prijsoffertes, mondeling of schriftelijk, houden geen enkele verbintenis in, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.
Wanneer bepaalde kosten, die een invloed hebben op de overeengekomen prijs, stijgen door omstandigheden onafhankelijk van de wil van DAM BV, is DAM BV gerechtigd om, mits eenvoudige kennisgeving, een evenredige prijsverhoging aan te rekenen.

BESTELLINGEN
Bestellingen die aanvaard zijn door vertegenwoordigers of tussenpersonen van DAM BV, zijn slechts bindend voor DAM BV na een orderbevestiging via onze webshop, schriftelijk of per mail. Annuleringen van bestellingen door de klant kunnen enkel schriftelijk gebeuren en overeenkomstig de voorwaarden zoals beschreven in onderstaande paragraaf. Een bestelling kan geannuleerd worden, zonder enige kosten, binnen 1 uur na bevestiging van de bestelling of op voorwaarde dat DAM BV nog niet begonnen is met de uitvoering van de bestelling.
In alle andere gevallen moet de klant een vergoeding betalen ten belope van 20% van de verkoopprijs van de goederen. Wanneer gestart is met de uitvoering van de bestelling, dient de klant aan DAM BV eveneens de reeds gemaakte kosten te vergoeden, naast de voormelde forfaitaire vergoeding. DAM BV heeft het recht om op elk ogenblik het door haar aangeboden productgamma of de door haar aangeboden producten te wijzigen of stop te zetten in functie van onder meer productievereisten, wijzigingen inzake de vraag, productie-optimalisering, enz.

LEVERING
De overeengekomen leveringstermijnen zijn niet bindend. Niet-naleving van de leveringstermijn, een onvolledige levering of wanneer de leverancier omwille van omstandigheden niet kan overgaan tot leveren, kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid in hoofde van DAM BV noch tot ontbinding van de overeenkomst.

GEBREKEN – KLACHTEN
A. Klachten wegens zichtbare beschadigingen of gebreken moeten, op straffe van onontvankelijkheid, door de klant aan DAM BV schriftelijk meegedeeld worden, uiterlijk vijf dagen na de datum van levering van de goederen. Wanneer DAM BV geen schriftelijke klacht van de klant ontvangen heeft binnen gezegde termijn, wordt de koper geacht de goederen aanvaard te hebben.

B. Klachten wegens verborgen gebreken moeten, op straffe van onontvankelijkheid, door de klant aan DAM BV meegedeeld worden bij aangetekend schrijven, uiterlijk acht dagen na ontdekking van het gebrek en dit ten laatste zesendertig (36) maanden na de datum van levering van de goederen. In ieder geval vervalt iedere vordering wegens verborgen gebreken na een termijn van vier maanden na de kennisgeving van het verborgen gebrek aan DAM BV. De partijen komen overeen dat in geval van klacht wegens verborgen gebreken met betrekking tot goederen die door DAM BV geleverd zijn, deze verborgen gebreken op tegensprekelijke wijze tussen de partijen moeten vastgesteld zijn; zo niet, kan DAM BV hiervoor geenszins aansprakelijk gesteld worden.

C. In ieder geval kunnen geen klachten aanvaard worden wegens zichtbare en/of verborgen gebreken wanneer de goederen na levering bewerkt/gewijzigd of behandeld werden. De vrijwaringsplicht van DAM BV geldt enkel wanneer alle onderdelen of afgewerkte producten geleverd zijn door DAM BV en enkel gebruikt zijn voor het doel waarvoor deze goederen door hun aard bestemd zijn en dit overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van het product.

D. In geval van een ontvankelijke en gegronde klacht met betrekking tot gebreken aan goederen, heeft DAM BV de keuze ofwel het product, zonder enige kosten, te vervangen ofwel de aankoopprijs terug te betalen tegen een retourzending van het gebrekkig product; DAM BV kan eveneens een prijsvermindering voorstellen volgens de aard van het gebrek.

E. Retourzendingen kunnen enkel aanvaard worden na een schriftelijke toelating daartoe door DAM BV; deze toelating houdt geenszins enige erkenning van aansprakelijkheid door DAM BV in. De retourzending gebeurt in ieder geval op kosten van de klant.

F. Een klacht ontslaat de klant in geen geval van de verplichting tot betaling van het bedrag van de facturen op de bij de overeenkomst vastgestelde data en overeenkomstig de bedongen voorwaarden. Een klacht, zelfs indien gegrond, geeft de klant niet het recht de uitvoering van de overeenkomst te weigeren voor goederen die niet het voorwerp van deze klacht zijn.

G. De omstandigheid dat de geleverde goederen niet geschikt zouden zijn voor het door de klant beoogde gebruik, kan nooit een aanleiding zijn tot een ontvankelijke en gegronde klacht. Desbetreffend geeft DAM BV geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie.

BEPERKTE GARANTIE & BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Deze garantievoorwaarden zijn van toepassing op alle producten (het "Product" of de "Producten") vervaardigd en verdeeld door DAM BV.
Deze Beperkte Garantie geeft u specifieke juridisch afdwingbare rechten. Het is eveneens mogelijk dat u andere juridisch afdwingbare rechten geniet die verschillend zijn van staat tot staat, provincie of rechtsgebied. De afwijzingen, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid onder deze Beperkte Garantie zullen niet van toepassing zijn in de mate dat zulks verboden is door de toepasselijke wetgeving.

BEPERKTE GARANTIE
DAM BV biedt garantie tegen materiaalfouten en gebreken inzake vakmanschap bij normaal gebruik gedurende een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de datum vanaf aankoop of na 500.000 cycli, naargelang wat zich het eerst voordoet ("Garantieperiode"). Wanneer een Product tijdens de Garantieperiode teruggezonden wordt naar DAM BV, zoals hierna voorzien, en DAM BV beslist dat het Product inderdaad gebreken vertoont, zal DAM BV het Product ofwel herstellen of vervangen door een nieuw of gereviseerd Product van DAM BV, ofwel de oorspronkelijke aankoopprijs terugbetalen in ruil voor het Product, naar goedvinden van DAM BV. Wanneer de Garantieperiode verstreken is of niet langer van toepassing is volgens het Toepassingsgebied en de Beperking van de Garantie (zie verder), zenden wij u het Product terug.

TERUGZENDING EN GARANTIEDIENST
Gelieve uw product naar DAM BV te verzenden, vracht vooraf betaald ("freight prepaid"), samen met het aankoopbewijs en alle toebehoren, hetzij in de originele verpakking of in een verpakking die eenzelfde bescherming biedt. Worden bepaalde toebehoren niet mee teruggezonden, dan kan zulks resulteren in een vertraging en/of een creditering aan DAM BV of een factuur voor de ontbrekende toebehoren.
Bij het uitvoeren van de garantiedienst is het mogelijk dat DAM BV vervangingsonderdelen levert bij wijze van ruil en vervangen delen worden eigendom van DAM BV. Vervangingsonderdelen voorzien door DAM BV, zijn nieuw of gereviseerd en van een vergelijkbare kwaliteit en het is mogelijk dat dit een verschillend onderdeel is met compatibele kenmerken en functies. U dient DAM BV te vergoeden voor het inspecteren, testen en herstellen van teruggezonden apparatuur, waarvoor DAM BV beslist heeft dat er geen gebreken zijn of die valt onder één van de uitsluitingen van garantie zoals hierna beschreven (u dient eveneens alle verzend- en verwerkingskosten te betalen). In ieder geval is de beslissing van DAM BV of de apparatuur al dan niet defect is en onder de garantie valt, een eindbeslissing. Alle vervangende apparatuur onder garantie zal naar u teruggezonden worden, vracht vooraf betaald en geniet de garantie gedurende een termijn van één (1) jaar vanaf verzending.
DAM BV behoudt zich het recht voor de wijze te veranderen volgens dewelke garantiediensten geleverd worden alsook de wijze waarop uw Product een bepaalde service krijgt.

TOEPASSINGSGEBIED EN BEPERKING VAN DE GARANTIE

De garantie op de Producten is beperkt tot herstelling of vervanging van defecte Producten zoals beschreven in het punt Beperkte Garantie hierboven.
Deze garantie dekt geen schade (i) ontstaan door overmacht, omstandigheden buiten onze wil, zoals onder meer alle gevallen van overmacht, ongevallen, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, commercieel gebruik of wijzigingen aan of van enig onderdeel van uw Product; (ii) veroorzaakt door een product van een derde, dienst of systeem, gebruik van het Product voor andere doeleinden dan deze waarvoor het Product ontworpen of bedoeld is, of gebruik in een niet geschikte temperatuur, vochtigheid of andere omgevingsomstandigheden, of gebruik van het Product in strijd met de schriftelijke richtlijnen van DAM BV. Deze garantie dekt geen defecten veroorzaakt door normale slijtage of veroudering (bv. verkleuring), of tekorten of schade die voortvloeit uit voortdurende blootstelling aan zeer slechte weersomstandigheden (vochtigheid, temperatuur, zoutgehalte, enz…). Deze garantie geeft u specifieke juridisch afdwingbare rechten naast eventueel andere rechten die van staat tot staat kunnen verschillen (alsook van rechtsgebied tot rechtsgebied).

AFWIJZING VAN GARANTIES
In zoverre door de wet toegestaan, zijn deze garantie en de rechtsmiddelen exclusief en komen zij in de plaats van alle andere garanties, rechtsmiddelen en voorwaarden, mondeling of schriftelijk, wettelijk, uitdrukkelijk of stilzwijgend. DAM BV wijst iedere wettelijke en stilzwijgende garantie af, inclusief doch niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en garanties voor verborgen of latente gebreken, in zoverre zulks door de wet is toegestaan. In zoverre van deze garanties geen afstand gedaan kan worden, beperkt DAM BV de duur en rechtsmiddelen van deze garanties tot de duur van deze uitdrukkelijke garantie en, naar goeddunken van DAM BV, de herstelling of vervanging zoals hierboven beschreven. Sommige staten (landen en provincies) staan geen beperkingen toe wat betreft de duur van een stilzwijgende garantie (of voorwaarde) en derhalve is het mogelijk dat de hierboven beschreven garantie niet op u van toepassing is.

BEPERKING VAN SCHADE
Naast de hierboven beschreven afwijzing van garantie, in zoverre wettelijk toegestaan, kan DAM BV noch onze leveranciers verantwoordelijk of aansprakelijk zijn met betrekking tot enig voorwerp van deze overeenkomst of voorwaarden desbetreffend bij verbreking van de overeenkomst, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins (a) voor verlies of onnauwkeurigheid van gegevens of de kost van de aanschaf van vervangende goederen, diensten of technologie, of (b) voor onrechtstreekse, incidentele of gevolgschade, inclusief doch niet beperkt tot, bedrijfsonderbreking, inkomstenderving en verlies van winst. Het voorgaande is van toepassing zelfs indien DAM BV op de hoogte gebracht werd van de mogelijkheid van dergelijke schade. In zoverre wettelijk toegestaan, zal de maximale cumulatieve aansprakelijkheid van DAM BV de oorspronkelijke aankoopprijs, betaald voor het apparaat dat schade heeft veroorzaakt, niet overschrijden.

AANVAARDING FACTUUR – BETALING
Een factuur wordt geacht door de klant te zijn aanvaard, behalve wanneer DAM BV een aangetekend schrijven ontvangt binnen acht dagen na ontvangst van de factuur door de klant. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van DAM BV. De betaling door overschrijving, door middel van een wisselbrief of op enige andere wijze, kan niet beschouwd worden als een verzaking aan deze bepaling en houdt geenszins schuldvernieuwing in. De betaling dient contant te gebeuren, zonder korting en in Euro, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Alle kosten in verband met de betaling dienen gedragen te worden door de klant. Alle kosten in verband met inning en betwisting betreffende geaccepteerde of niet-geaccepteerde wisselbrieven dienen integraal door de klant gedragen te worden.
In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, zal DAM BV drie maal een aanmaning sturen om de tien dagen, per e-mail of per post. De aanmaningen worden om de tien dagen verstuurd, dus het kan zijn dat u uw eerste aanmaning reeds ontvang meteen nadat uw factuur vervallen is. Vanaf de derde aanmaning rekent DAM BV een administratieve kost van 12,5 euro aan.
Bij niet-betaling zal de vertegenwoordiger uit uw regio u hierop aanspreken. Vervolgens gaan vervallen facturen naar het NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, die opnieuw drie maal zullen aanmanen om over te gaan tot betaling van de vervallen factu(u)r(en).
Ten slotte sturen wij de openstaande bedragen door naar een Belgisch incassobureau (alle landen buiten Frankrijk), die een dossierkost aanrekent van 20 euro voor dossiers onder de 500 euro. Bij gedeeltelijke recuperatie rekent het incassobureau onderstaande intrest op het geïncasseerde bedrag:


Geïncasseerde bedrag% over geïnde bedragen
Tot € 5.000,0012%
€ 5.000,01 tot € 10.000,0010%
€ 10.000,01 tot € 25.000,008%
€ 25.000,01 tot € 50.000,006%
€ 50.000,01 tot € 100.000,004%
> € 100.000,00 €3%

Vervallen facturen van klanten uit Frankrijk worden naar een Frans incassobureau gestuurd. Zij hanteren onderstaande tarieven:


Geïncasseerde bedrag% over geïnde bedragen
Tot € 5.000,0012%
€ 5.000,01 tot € 10.000,0010%
€ 10.000,01 tot € 25.000,008%
€ 25.000,01 tot € 50.000,006%
€ 50.000,01 tot € 100.000,004%
> € 100.000,00 €3%

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Goederen door DAM BV geleverd aan de klant, blijven eigendom van DAM BV tot het ogenblik waarop alle verschuldigde sommen door de klant aan DAM BV betaald zijn, inclusief alle intresten en kosten. De klant geeft DAM BV - of hun gevolmachtigde - toelating hun terreinen en gebouwen te betreden, teneinde de goederen terug in bezit te nemen. De klant verbindt zich ertoe de verkoper onmiddellijk te verwittigen in geval van beslag op goederen van DAM BV in zijn handen.
De klant draagt alle schuldvorderingen die hij op derden mocht hebben ingevolge de verkoop van de goederen, eigendom van DAM BV, onvoorwaardelijk en onherroepelijk over aan DAM BV, die aanvaardt. De door de klant reeds betaalde voorschotten zijn verworven door DAM BV als vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop.

VARIA
Alle geschillen tussen de klant en DAM BV behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van DAM BV. De verhouding tussen de klant en DAM BV wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. In geval van betwisting betreffende de interpretatie van deze voorwaarden, heeft de tekst in het Engels voorrang.
Laden
Laden